Studiegroep Oud Staveren

Links naar andere, aan de  Stavererse geschiedenis gerelateerde, websites

http://stavoren.wordpress.com/

Dit is de weblog van Geert Overmars, student archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en bezig met onderzoek naar de archeologische onderzoeken in Stavoren. Getracht wordt al het archeologisch onderzoek en alle waarnemingen ter plaatse in kaart te brengen en daarbij worden de huidige locatie van de vondsten in diverse musea, depots en particuliere collecties opgespoord.

Ook de ROB opgraving in de Stadsfenne in 1963-4 komen aan bod.

http://jacobbenckes.koudum.nl

In de eerste helft van de 17e eeuw woonde te Koudum de schippersfamilie Benckes. Jacob Benckes (1637 - 1677) en zijn broers waren aanvankelijk koopvaardijschippers zoals hun vader en enkele ooms. De 17e eeuwse koopvaardijschippers waren rijk en hadden in het dorpsleven grote invloed. Op deze website vindt u ondermeer de stand van zaken van het genealogisch onderzoek. De nakomelingen van Jacob Benkes en zijn vrouw zijn als parenteel gepubliceerd in het Genealogysk Jierboek 2014.

http://www.mijnzuiderzee.nl

Op intitiatief van het Zuiderzeemusuem is deze website gemaakt. Mijnzuiderzee.nl is een open en ongebonden website waar persoonlijke verhalen, ervaringen, gebruiken en gebeurtenissen, behorende bij de vroegere Zuiderzee en het huidige IJsselmeergebied, gedeeld worden. Kortom, een plek waar immaterieel erfgoed een plaats heeft.


Het doel is om verhalen vanuit alle steden en dorpen rond het voormalig Zuiderzeegebied te verzamelen. Op dit moment zijn al een aantal verhalen te lezen en doorzoeken. Bezoekers van onze website Oud Staveren zijn geinteserreerd in de geschiedenis en kunnen mogelijk een bijdrage leveren in de vorm van een verhaal, verzamelstukken en ander immaterieel erfgoed. Via de de link komt u op een pagina met een handleiding waar nadere informatie te vinden is.

http://www.afuk.nl/?page=shop_product&productID=4253 en

http://cbg-heraldiek.blogspot.com/2012/01/wapens-in-het-friese-genealogysk.html

Jan de Vries uit Koudum heeft op grond van de inventarisatie van de oude grafzerken in de Nicolaaskerk een aanbevelenswaardig artikel geschreven over oude Staverse geslachten. Het artikel is opgenomen in het Genealogysk Jierboek 2011 van het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy. Het jaarboek is op 3 december 2011 in It Aljemint te Leeuwarden gepresenteerd.

In  het jaarboek van 2014  is een artikel van Jan de Vries geplaatst over de familie Binkes, een familie van onder meer zeevaarders in de koopvaardij en de marine.

In het nieuwste jaarboek  van 2015 staat een artikel over de nakomelingen van Reinier Allerts, eigenerfde en volmacht te Koudum, vanaf 1600 beschreven. In dit ok weer interssante artikel van Jan de Vries  komen vele Staverse namen voor.

Vanwege de grote hoeveelheid bronvermeldingen over Staveren mogen  deze links niet op onze site ontbreken.

https://www.boekenbijlage.nl/zeeheld-hervonden/

Jacob Benckes uit Koudum heeft met zijn naaste familie sterke banden gehad met Staveren en daarom mag deze publicatie niet aan deze website ontbreken. Het nieuwe boek van Jan de Vries met de titel "Verzwegen Zeeheld" voegt niet alleen een stuk toe aan de maritieme geschiedenis maar levert ook veel informatie over de tijdsgenoten in de omgeving van Jacob Benckes.

Het verdient aanbeveling bij gebruik van deze website de bron te vermelden:

Studiegroep Oud Staveren